تهيه و طرح تامين آب شروب روستاي ابراهيم آباد استان اراك

نويسنده: غلامعباس اميني
استاد راهنما: منصور غياث آلدين
استاد مشاور: رازقي، شريعت
تاريخ دفاع: 1358/12/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: