بررسي ميزان فراواني افسردگي در 300 مورد از بيماران ديابتيك و رابطه آن با فاكتورهايي چون سن، جنس و...

نويسنده: غلامرضا خيرآبادي
استاد راهنما:
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/07/01
مدرك: تخصص پزشكي روانپزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مسئله همراهي بيماريهاي مزمن طبي با افسردگي همواره مورد توجه محققين و متخصصين باليني بوده است ولي آنچه كمتر بدان پرداخته شده علت اين همراهي است،‌ در اين راستا هدف از مطالعه حاضر، كوششي است هر چند اندك در جهت شناختن علل مستعد كننده به افسردگي در يكي از اين بيماريهاي مزمن يعني Diabetes Melitus، همچنان كه از عنوان مطالعه بر مي آيد در اينجا Demographic و هم Biologic مورد نظر بوده است و از ميان فاكتورهاي مورد نظر، ديده شد كه در اين گروه مورد مطالعه كه شامل 300 نفر از بيماران ديابتي مي باشند، شيوع بالاي افسردگي با سه فاكتور جنس، ميزان تحصيلات و سابقه حملات كوما ارتباط معني داري داشته و حال آنكه با عوامل چون سن بيمار، طول مدت بيماري، نوع ديابت و نوع درمان ارتباطي نداشته است.
لازم به يادآوري است اين مطالعه به روش مصاحبه مستقيم با بيماران و تشخيص گذاري بر مبناي ملاكهاي تشخيص افسردگي DSM-III-R بوده است. محل انجام آن در مركز تحقيقاتي- درماني ديابت استان اصفهان، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان و مدت زمان آن، به مدت يك سال از مرداد 71 لغايت مرداد ماه 72 بوده است.
كلمات كليدي: