ديابت و جراحي و نتيجه آمار شخصي

نويسنده: افيك باغوميان
استاد راهنما: منوچهر صفائي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1346/01/01
مدرك: دكترا طب
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: