ديابت در اطفال و عوارض پوستي مخاطي آن

نويسنده: خسرو باستي
استاد راهنما: فضل اله سرلتي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/01/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه اصفهان، پزشكي،
چكيده: 1- عارضه پوستي در بيماران ديابتي كه تحت درمان و كنترل هستند كمتر ديده مي شود ولي در بيماراني كه تحت كنترل و درمان نيستند اين عوارض زياد بوده و گاه خود بصورت بيماري اصلي در مي آيد و در اين موارد است كه بيمار بعلت عارضه پوستي به پزشك مراجعه مي كند و آگاهي از اين ضايعات و عوارض پوستي و اندازه گيري قند خون و ساير آزمايشات تكميلي شايد بتواند باعث نجات جان عده اي گردد.
2- چون بغير از ديابت پانكراس در اثر عوامل ديگري نيز هيپيرگليسمي ايجاد مي شود بايد توجه داشت كه بيمارانيكه با كورتيكوا ستروئيدها درمان مي شوند بايد از نقطه نظرهيپركليسمي و گيكوزوري تحت مراقبت باشند و آزمايشات لازم را از نظر كنترل قند خون آنها بعمل آورد.
3- در بيماراني كه گليكو زوري دارند قبل از ديابت به ساير بيماريهاي غدد داخلي خصوصا تيروئيد و هيپوفيز وفوق كليه نيز توجه داشت.
4- در درمان ديابت هميشه بايد توجه داشت كه در صورتيكه بيمار در تحت درمان با انسولين است مراقبت هاي لازم از نظر محل تزريق و مقدار تزريق بعمل آيد تا عوارض ناشي از تزريق حاصل نشود.
5- در درمان ديابت ويتامين تراپي را نبايد فراموش كرد چون مصرف آنها در بيماري قندي بالاتر از معمول است.
6- بالاخره توجه به اين نكته ضروري است كه كليه ضايعات عود كننده پوستي بايد چه ساده باشند از قبيل خارش و چه خطرناك از قبيل گانگرن ما را به فكر ديابت بيندازند و آزمايشهاي تكميلي را انجام دهيم. و نيز مهم است كه دقت كنيم وقتي ضايعه پوستي خوب به درمان جواب مي دهد كه بيماري اصلي كنترل شده باشد.
كلمات كليدي: