معكوس شدن اثر كلرتيازيدها در ديابت انسي پيد

نويسنده: محمد باقر پناهي
استاد راهنما: علي بلوريان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/03/01
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: ، پزشكي،
چكيده: با توجه به اثرات درماني و اثرات جانبي A.D.H و كلروتيازيدها نتيجه گرفته مي شود.
1- در نتيجه مصرف طولاني A.D.H رنگ پريدگي واضح صورت در اثر رازوكنستراكسيون معمولا مشاهده مي شود.
2- افزايش فعاليت روده ها ممكن است سبب تهوع، آروغ، ترامب و احساس اجابت مزاج شود.
3- زنها مساعد هستند كه ترامبهاي رحمي تيپ موقع قاعدگي را نشان دهند. و بيماران آبستن وقتي مقدار زياد هورمون A.D.H مصرف كنند باعث تحريك عضلات رحمي مي شوند.
4- چون شديدترين اثر A.D.H روي جريان خون كرونري است بيماران مبتلاء به بيماريهاي عروقي مخصوصا بيماريهاي عروق كرنر هرگز نبايد A.D.H مصرف نمايند در چنين بيماراني مصرف كلرتيازيدها توصيه مي شود.
5- گاهي اوقات مقادير اندك A.D.H در بيماران مستعد باعث بروز حملات آنژين مي گردد در صورتيكه كلرتيازيدها فاقد اين عارضه هستند.
6- چون بيمار مبتلا به ديابت انسي پيد مجبور است براي مدت طولاني دارو مصرف نمايد بنابراين تزريق مداوم آمپول A.D.H براي بيمار توليد اشكال نموده و براي چنين بيماراني مصرف قرصهاي خوراكي كلرتيازيد به مراتب آسانتر خواهد بود.
7- در بيماران مبتلا به ديابت انسي پيدنفروژنيك يا نروژنيك و يا بعضي انواع هيپوفيزي كه به A.D.H مقاوم هستند با كلرتيازيد ها درمان مي شوند.
8- هورمون A.D.H گاهي باعث رتانسيون و مسموميت با آب مي شود.
9- گاهي اوقات بيمار نسبت به A.D.H حساسيت پيدا مي كند كه اين موضوع مانع مصرف آن مي شود.
10- در بيماران مبتلا به فشار خون A.D.H باعث كمك به افزايش فشار خون مي شود.
11- اثرات جانبي كلرتيازيدها بسيار اندك و همانطور كه قبلا ذكر شد اين اثرات موقعي ظاهر مي شود كه دارو چندين برابر دوز فارماكولژيك آن مصرف شود و اثرات جانبي كه ذكر شد هنوز هم تحت بررسي و مطالعه است.
12- تنها اثر جانبي كلرتيازيدها دفع پتاسيم است كه آنهم با مصرف پتاسيم در رژيم غذائي با مصرف شربت كلرور پتاسيم تامين مي گردد. از گفته هاي فوق چنين برمي آيد كه: با توجه به عوارض جانبي A.D.H و اينكه عمل آنتي ديورتيك A.D.H قوي تر از كلرتيازيدها مي باشد بعلت عوارض مختلفي كه ايجاد مي نمايد براي درمان ديابت انسي پيد مصرف كلرتيازيدها توصيه مي شود.
كلمات كليدي: