بازيابي و استفاده مجدد از املاح آهن بعنوان منعقدكننده در تصفيه آب

نويسنده: فروغ واعظي
استاد راهنما: محمود شريعت
استاد مشاور: رازقي، غياث الدين
تاريخ دفاع: 1358/03/05
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تعداد كثيري از تصفيه خانه ها در سرتاسر دنيا جامدات جداشده هاي تصفيه آب را بدون ملاحظات محيط زيستي دفع مي كنند، درحالي كه اين مواد مانند فاضلابهاي صنايع آلوده كننده محسوب مي شوند و تصفيه خانه هاي آب نيز مانند ساير صنايع بايد براي حل مسئله دفع پسآبها و رسوبات خود رعايت مقررات بهداشتي را بنمايند.
مسئله دفع و تصفيه جامداتي كه از مراحل انعقاد حاصل مي شوند از ديگر لجنهاي تصفيه خانه ها مشكلتر است و اين اشكال بعلت وجود هيدروكسيد فلز در اين رسوبات است. قوام ژلاتين مانند هيدروكسيدها بعلت آب هيدراتاسيون داخل فلوكول است و اگر اين هيدروكسيد بصورت محلول درآيد (تبديل به املاح سولفات، كلرور و غيره ) لجن را بآساني با روشهاي معمولي مي توان خشك نمود.
روش كه در اين پايان نامه براي انحلال هيدروكسيد آهن مورد بررسي واقع شد بازيابي بطريقه اسيدي كردن است. انحلال آهن با قليا در pH هاي بالا هم صورت مي گيرد ولي مقدار آن ناچيز است.
از ميان اسيدهاي مختلفي كه براي بازيابي آهن مورد آزمايش قرار گرفت اسيد سولفوريك نتايجي بهتر ازبقيه نشان داد. با اندازه گيري غلظت آهن بازيابي شده در pH هاي مختلف معلوم شد كه مقدار آهن محلول شده بطور تصاعدي با پائين آمدن pHافزايش مي يابد ولي از pH=2 كمترافزايش آهن بازيابي آنقدر كه بايد چشمگير نيست. از طرفي در كمتر از pH=2 افزايشهاي مهمي در غلظت كل جامدات محلول ديده مي شود.
بنظر مي رسد كه بيشتر اسيد بكار رفته صرف انحلال ديگر اجزاء و تركيبات لجن مي گردد كه نه تنها دلخواه نيستند بلكه احتمالاً ايجاد اشكال نيز مي نمايند.
افزايش اسيد به لجن موجود بهبود قابليت تراسب لجن مي گردد و اين امتياز خوبي براي روش بازيابي مي باشد. از اين لحاظ حتي مي توان اسيد را اصلاح كننده لجن ناميد.
همراه با انحلال هيدروكسيد آهن، حجم و وزن جامداتي كه بايد دفع شوند تقليل قابل توجه اي
مي يابد.
بطور خلاصه بايد گفت اسيد زدن موجب انجام سه پديده مي شوند:
انحلال هيدروكسيد فلز، كاهش حجم و وزن لجن و آسانتر شدن تراسب و خشك شدن اين لجن. ملح بازيابي شده توسط اسيد سولفوريك سولفات فريك است كه خود يك منعقد كننده قوي مي باشد و در عمل انعقاد آب خام تهران نتايجي كم و بيش همانند با كلروفريك مصرفي مي دهد.
از لحاظ اقتصادي به نظر مي رسد كه بازيابي منعقدكننده ها تنها روشي باشد كه مسئله دفع لجن را با صرفه هاي بيشتري حل كند. ارزش اقتصادي اين مرحله در مورد بازيابي زاج عملاً اثبات شده است. اگر در نظرگرفته باشيم كه منعقد كننده هاي فريك گرانتر از زاج هستند ارزش- اقتصادي عمل بازيابي در مورد اين دسته از منعقد كننده ها آشكار مي شود.
كلمات كليدي: