بررسي تاثير علل مساعد كننده در ميزان قند خون و بروز ديابت حاملگي در زنان باردار

نويسنده: زينت جورابچي
استاد راهنما: شيرين نيرومنش
استاد مشاور: سيد ابراهيم مصطفوي، سقراط فقيه زاده
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مدرسي مامايي
دانشگاه: دانشگاه تربيت مدرس، علوم پزشكي،
چكيده: حاملگيهاي همراه با ديابت حاملگي يا "Gestational Diabetes" از آن جهت كه با مرگ و مير و عوارض Perinatal بيشتري در مقايسه با حاملگيهاي طبيعي مي باشد جزء حاملگيهاي High-risk به حساب مي آيد. به همين جهت جدا سازي و تشخيص اين نوع بيماران بسيار توصيه شده است. از آنجائيكه يكي از روشهاي جدا سازي اين نوع حاملگيها در نظر گرفتن يكسري عوامل خطر يا "Risk factors" و همچنين سن بيش از 30 سال مي باشد، تصميم گرفته شد بر روي تاثير اين عوامل بر ميزان قند خون بخصوص در قند خون يكساعت بعد از خوردن 50 گلوكز، مطالعه اي صورت گيرد.
اين تحقيق از نوع آينده نگر يا "Prospective" و مورد شاهدي مي باشد. در اين مطالعه بيش از 3000 مادر باردار مورد بررسي قرار گرفتند كه از اين ميان 500 زن باردار بين هفته هاي 32-24 حاملگي جدا و براي تمام اين گروه Screening Test با 50 گرم گلوكز انجام شد. از كل اين بيماران 250 نفر داراي يك يا چند عامل مساعد كننده (چاقي، سن بيش از 30 سال، فشار خون، سوابق اكلامسپي و پره اكلامسپي، ديابت در فاميل، نوزاد ماكروزوم، زايمان زودرس، گليكوزوري، بچه مرده بدون علت معلوم تعداد زايمان) بالا بودند. و 250 نفر باقي مانده هيچ يك از عوامل مذكور را نداشتند. سپس براي نتايج ST>135mg/dl بعد از يكساعت پس از خوردن گلوكز، پيگيري با OGTT سه ساعته و 100gr گلوكز صورت گرفت؛ در صورتيكه 2 نمونه از چهار نمونه خون غير طبيعي بود. OGTT مختل محسوب مي شد. روش گردآوري اطلاعات با استفاده از مصاحبه، مشاهده، اسناد و مدارك پزشكي و همچنين انجام آزمايشات و بررسي نتايج آنها بود تجزيه و تحليل اطلاعات با استفاده از روشهاي آماري توصيفي- تحليلي و با كامپيوتر انجام شد.
نتايج:
1- سابقه وجود عوامل مساعد كننده در ميزان قند خون بيمار در Screenig Test با gr 50 گلوكز موثر است.
2- مهمترين عامل موثر بر ميزان مقادير Screening Test به روش فوق سن مي باشد.
3- بروز ديابت حاملگي در زنان باردار كه سابقه وجود عامل مساعد كننده را دارند به نسبت افراد سالم بيشتر مي باشد.
4- انجام Screening Test با 50gr گلوكز و با يك حد آستانه 135mg/dl سبب تشخيص تعداد بيشتري از مبتلايان به ديابت حاملگي مي شود.
5- هزينه جدا سازي براساس پيشنهاد ACOG براي افراد بيش از 30 سال و افرادي كه سابقه وجود يكسري از علل مساعد كننده را ذكر مي كنند كمتر از هزينه جدا سازي با 50gr گلوكز براي تمام زنان باردار مي باشد.
6- قدرت تشخيص ديابت حاملگي براساس پيشنهاد ACOG نسبت به جدا سازي روتين با 50gr گلوكز كمتر است.
كلمات كليدي: