بررسي ديابت در كارگران كارخانه سيمان اصفهان و رابطه احتمالي آن با كرم

نويسنده: حميدرضا جعفري
استاد راهنما: مسيح ميرلوحي، پرورش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1359/02/31
مدرك: دكتراي داروسازي
دانشگاه: ، داروسازي و علوم داروئي، بهداشت
چكيده: بررسي حاصل از تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه ارتباطي بين فراواني ميزان كرم وارد شده در بدن و بيماري ديابت وجود دارد مطالعات و تحقيقات بسياري از دانشمندان نشان مي دهد كه در اثر بررسي هاي آنها روي اين ارتباط به فرضيه اي رسيده اند كه نشان مي دهد كروم مي تواند يك كمپلكس سه گانه بين انسولين و بافت هاي رسپتور انسولين ايجاد كند و بدينوسيله باعث تسهيل جذب انسولين توسط بافت گردد (1) شكل شماره يك
از طرف ديگر با آزمايشات ديگري باين موضوع پي برده اند كه تزريق ميزاني مشخص كروم به موش هاي صحرائي باعث بالا رفتن قند خون در آنها مي گردد و تحمل نسبت به گلوكز را كم مي كند (28) همچنين بعضي از بررسي ها مبين اين موضوع است كه كروم هيچوقت اثر ضد ديابت ندارد. (18)
با توجه به نظرات مختلف و نتايج حاصل شده از آن ما را بران داشت كه از طريق انجام تست تحمل گلوكز خون (.G.T.T) در افراديكه در معرض مقادير متنابهي كروم هستند اين مطالعه را ادامه مي دهيم، در ضمن ميزان كرم موجود در گرد و غبار كارخانه سيمان نسبت به ميزان كرم استاندارد كارخانه سيمان بيشتر از حد معمول را نشان مي داد (تقريبا 2 برابر) (جدول شماره يك)
و چون در صخره هاي سيليسي كه در تهيه سيمان از آن استفاده مي شود مقداري زيادتر از معمول كرم وجود دارد كه در اثر كار روي آن صخره ها در كارخانجات سيمان گرد و غبار محتوي كرم در فضا پراكنده مي شود و از راه تنفس سريع جذب مي گردد لذا سعي نموديم اثر اين عنصر را در بيماري ديابت روشن نمائيم.
كلمات كليدي: