بررسي توزيع فراواني گرفتاري اعصاب كرانيال در بيماران ديابتيك در سال 1375

نويسنده: اصغر قاضي نژاد
استاد راهنما: عباسعلي قرباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/11/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت قندي شايعترين بيماري غدد داخلي است كه به 2 تيپ تقسيم بندي مي شود. تيپ I يا وابسته به انسولين، تيپ II يا نوع غير وابسته به انسولين. ديابت داراي دو دسته عوارض كوتاه مدت و دراز مدت مي باشد كه عوارض كوتاه مدت آن شامل: كتواسيدوز ديابتي و كماي هيپراسمولار غير كتوتيك است.
عوارض دراز مدت آن عبارتند از: عوارض قلبي عروقي، رتينوپاتي، نفروپاتي و نوروپاتي ديابتي و غيره. عوارض مربوط به نوروپاتي ديابتي خود به دسته هاي پلي نوروپاتي و مونونوروپاتي ها تقسيم مي شوند كه نوروپاتي هاي كرانيال جز دسته مونو نوروپاتي مي باشند.
هدف از اين مطالعه بررسي توزيع فراواني گرفتاري اعصاب كرانيال در جريان بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت در سال 1375 مي باشد كه جهت بررسي و انجام اين كارها از نمونه بيماران مراجعه كننده به مركز ديابت كه تشخيص ديابت براي ايشان داده شده است را طي چند ماه در سال 1375 بروش مشاهده اي، توصيفي بررسي كرده و از پرونده هاي مربوط به موارد گذشته نيز استفاده شده است و اطلاعات مورد نياز پس از استخراج و جمع آوري و دسته بندي در چك ليست به كامپيوتر داده شده و نتيجه گيري لازم بعمل آمده كه شرح زير مي باشند.
درگيري زوج 3 از اعصاب جمجمه اي 0.008%
درگيري زوج 4 از اعصاب جمجمه اي
درگيري زوج 6 از اعصاب جمجمه اي 0.004%
درگيري زوج 7 از اعصاب جمجمه اي 0.002%
افراد زير 40 سال كه ديابتي بوده و درگيري اعصاب كراينال دارند 0.28%
افراد بالاي 40 سال كه ديابتي بوده و درگيري اعصاب كراينال دارند 0.72%
درصد زنان ديابتي دچار درگيري عصب هاي كرانيال 0.57%
درصد مردان ديابتي دچار درگيري اعصاب كرانيال دارند 0.43%
گروه هاي سني كه 5 سال يا (كمتر از 5 سال) دچار ديابت بوده اند و درگيري اعصاب كرانيال دارند 0.14%
گروه هاي سني كه بمدت 15-5 سال ديابت داشته اند و دچار درگيري اعصاب كرانيال بوده اند 0.72%
گروهاي سني كه بيشتر از 15 سال دچار ديابت بوده اند و درگيري اعصاب كرانيال داشته اند 0.14%
درصد كساني كه از داروهاي خوراكي جهت درمان ديابت استفاده مي كرده اند و درگيري عصب كرانيال داشته اند 0.86%.
درصد كساني كه از انسوليني تراپي استفاده مي كرده اند و درگيري اعصاب كرانيال داشته اند 0.14%
درصد كساني كه درگيري اعصاب كرانيال داشته و از رژيم غذائي استفاده مي كرده اند.
درصد كساني كه دچار درگيري كرانيال نرو بوده اند و درمان خاصي جهت ديابت نداشته اند.
بطور كلي با نگرش به نتايج بدست آمده مي توان گفت كه از تعداد 500 بيمار ديابتي كه به مركز مراجعه كرده و تحت بررسي و معاينه قرار گرفته اند حدود 7 نفر دچار درگيري كرانيال نرو بوده اند (0.014%) و از اين ميان درگيري زوج 3 از اعصاب كرانيال از بقيه زوج هاي بررسي شده كه شامل زوج 4، 6 و 7 بور بيشتر بوده است (0.008%) در ميان بيماران ديابتي بررسي شده نمونه اي از درگيري زوج 4 بدست نيامد. بيشتر افراد دچار درگيري اعصاب كرانيال زن بوده اند و در اكثر موارد سن افرادي كه دچار درگيري اعصاب كرانيال بوده اند بالاي 40 سال بوده است و مدت ابتلاء به ديابت قندي در بيشتر اين افراد بين 15-5 سال بوده است. در ضمن بيشتر بيماران ديابتي كه درگيري كرانيال نرو داشته اند در مرحله درمان از داروهاي خوراكي (قرص) استفاده مي كرده اند.
كلمات كليدي: