ارتباط سطح فروكتوز آمين با كنترل ميان مدت ديابت و برخي از پارامترهاي بيوشيميايي خون

نويسنده: سارنگ يونسي
استاد راهنما: بهجت السادات مويدي، محسن آني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مقدمه: عدم كنترل بيماري ديابت در دراز مدت منجر به ايجاد عوارض چشمي، كليوي و غيره .... مي شود براي ارزيابي درجه كنترل هيپرگليسمي از آزمايشات مختلفي استفاده مي شود از جمله اندازه گيري (سطح پروتئين هاي گليكوزيله سرم استفاده مي شود. در اين تحقيق علاوه بر بررسي ارتباط بين سطح فروكتوزآمين با كنترل ميان مدت (2 الي 3 هفته اي) ديابت به بررسي ارتباط اين پارامتر با يك سري ديگر از پارامترهاي بيوشيميايي خون نيز پرداخته شده است.
مواد و روش ها: 140 بيمار ديابتيك از گروه NIDDM، جهت بررسي ارتباط بين سطح فروكتوز آمين با كنترل ميان مدت ديابت انتخاب شدند كه از ميان اين افراد: 109 نفر، 2 الي 3 هفته بعد از كنترل (طبق توصيه هاي داده شده) مراجعه نمودند. جهت تعيين ارتباط بين سطح فروكتوز آمين و هموگلوبين گليكوزيله با يك سري از پارامترهاي بيوشيميايي خون نيز 99 نفر از افراد نرمال به عنوان گروه كنترل و 104 نفر از بيماران ديابتيك به عنوان گروه ديابتيك انتخاب و به طور همزمان تست هاي بيوشيميايي متعددي روي آنها انجام شد. نتايج با استفاده از تست هاي آماري t-test و آناليز رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و P كمتر از 0.05% از لحاظ آماري معني دارمحسوب شد.
نتايج و بحث: از 109 بيمار ديابتيك مراجعه كننده 26 نفر (23.85%) در محدود كنترل حد مطلوب قند خون (Optimal)، پنجاه و هشت نفر (53.2%) در محدوده كنترل قابل قبول قند خون (Acceptable) و 25 نفر (22.95%) در طي محدوده كنترل ضعيف قند خون (Poor) قرار گرفتند كه در اين سه گروه تغييرات قند خون و فروكتوز آمين 2 الي 3 هفته از لحاظ آماري معني دار بود (p<0.001) ولي تغييرات هموگلوبين گليكوزيله از لحاظ آماري معني دار نبود (p>0.05) و نتايج نشان دهنده ارتباط بين فروكتوز آمين با كنترل ميان مدت ديابت مي باشد. در بررسي دوم نيز در هر دو گروه همبستگي قابل ملاحظه اي بين قند خون، فروكتوز آمين و هموگلوبين گليكوزيله به دست آمد (p<0.001) و محدوده 602-325 ميكرومول بر ليتر، به عنوان فاصله مرجع فروكتوز آمين در اين مركز معرفي شد.
كلمات كليدي: ديابت مليتوس، فروكتوزآمين، هموگلوبين گليكوزيله، نيتر و بلوتترازوليوم