بررسي طرح انجام شده تامين آب آشاميدني روستاي خاتون آباد ورامين

نويسنده: رجب مرادي پوساري
استاد راهنما: ناصر رزاقي
استاد مشاور: محمود شريعت، غياث الدين، اسدي
تاريخ دفاع: 1359/11/13
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: اداره كل بهداشت محيط وزارت بهداري مسئول تامين آب مشروب سالم با حفظ استانداردهاي لازم براي روستاهاي كشور مي باشد. بر اين اساس نويسنده يكي از پروژه هاي اجرا شده توسط اين سازمان را از مرحله تهيه مطالعات مرحله اول تا اجرا در روستاي خاتون آباد ورامين انتخاب نموده و مورد بررسي قرار داده است.
اين بررسي شامل:
بررسي مطالعات انجام شده، گزارشات موجود طرح اجراء شده و ارزشيابي قسمت هاي مختلف آن، بررسي منابع آب موجود در محل، بررسي جمعيت ميزان مصرف آب، تهيه نقشه توپوگرافي، بررسي هيدروليكي طرح اجراء شده و پشنهاد طرح اجرائي براي روستا با توجه به اطلاعات بدست آمده مي باشد كه در دو فصل به تفضيل آمده است.
مرحله اجرائي طرح تامين آب مشروب روستاي خاتون آباد از اول سال 58 شروع شده و تاكنون ادامه داشته است، و هنوز كامل و تحويل اهالي نشده است.
طرح اجراء شده داراي مشخصات زير مي باشد:
پيش بيني 4500 نفر جمعيت براي 20- 10 سال آينده روستا، حفر يك حلقه چاه بعمق 90 متر در شمال شرقي روستا، ساختمان يك دستگاه مخزن هوائي به حجم 75 متر مكعب و بارتفاع 15 متر و نصب در مجاورت محل حفر چاه، و توزيع آب در روستا بوسيله بكار بردن 30 متر لوله ايرانيت كلاس B200 ميلي متري، 1374 متر لوله ايرانيت 150 ميلي متر، 8600 متر ايرانيت 100 ميلي متري، 72 متر لوله گالوانيزه 6 اينچ، 48 متر لوله گالوانيزه 4 اينچ، 1028 متر لوله گالوانيزه 2 اينچ و 20 متر لوله گالوانيزه1 و 2/1 اينچ با اتصالات مربوطه، طرح بر اساس صد در صد انشعاب خصوصي طراحي شده و هزينه اجراي آن بدون در نظر گرفتن هزينه حفر چاه، 5838039 ريال برآورد شده است. بررسيهاي انجام شده نتايج زير را نشان مي دهد:
استفاده از آب زيرزميني بمنظور منبع تامين آب آشاميدني روستا بعلت نبودن منابع ديگر مانند چشمه و قنات بهترين انتخاب ممكن بوده است.
- كيفيت آب مورد استفاده از نظر فيزيكي- شيميائي و ميكربي در طرح اجراء شده تعيين نگرديده، كه اين بررسي نشان مي دهد كه براي شرب اهالي مناسب مي باشد.
- بررسي مقدماتي قبل از تهيه طرح اجرائي كافي نبوده است.
- پيش بيني جمعيت آينده روستا بعلت كافي نبودن بررسي روند افزايش جمعيت در روستا درست نبوده است.
- اجراء و بهره برداري از طرح بعلت كافي نبودن نقشه هاي اجرائي دچار مشكل شده است.
- مخزن هوائي فعلي روستا كه حجم آن 75 متر مكعب مي باشد تكافوي مصرف آينده روستا را نخواهد كرد و حجم مخزن بايد 150 متر مكعب باشد.
- محاسبات هيدروليكي طرح اجراء شده با توجه به جمعيت پيش بيني شده براي طرح درست نبوده است.
كارگذاري لوله ها در كانال ها و گرفتن انشعاب براي منازل اصولي نبوده و در نقاط مختلف باعث ترك خوردن و شكسته شدن لوله هاي ايرانيت شده است.
قبل از آزمايش فشار و اطمينان از آب بندي شبكه روي لوله ها و اتصالات خاكريزي شده است، و گزارشات و اطلاعات لازم در مورد آزمايش پمپاژ، مقدار آبدهي چاه، سطح ايستايي، ميزان فروكش آب در اثر پمپاژ، وضعيت طبقات چاه در عمق هاي مختلف، اندازه گيري انحراف چاه و مصرف سرانه در پرونده مشاهده نگرديد.
در خاتمه بررسي ضمن تهيه و ارائه يك طرح اجرائي براي روستا، پيشنهاداتي نيز براي بهبود در اجراي اينگونه طرحها داده شده است.
كلمات كليدي: