بررسي اثر درماني كلر پروپاميد مخصوصا ديابينز بر روي ديابت قندي

نويسنده: مرتضي دائي جواد
استاد راهنما: نفيسي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1338/12/29
مدرك: دانشنامه عالي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: 1- ديابت از شايعترين بيماري ها بوده و داراي مرگ و مير فراواني است.
2- اتيولژي و پاتولوژي آن در بسياري از موارد حتي براي ورزيده ترين طبيب ها و مجهزترين كلينيك ها مكتوم مي ماند.
3- علائم بسياري داشته و در عين حال بيماري كم علامتي است. هيچكدام از علائم آن اختصاصي نيست.
4- بيماري است كه عوارض بسيار فراوان داشته و از ميان همه مي توان به ترتيب اهمت به اسيدوز، اغما، ارتريواسكلروز، رتينيت، كاتاراكت، پلي نوريت، كورك، كفگيرك، عوارض عفوني سل و غيره اشاره كرد.
5- تشخيص آن با آزمايش قند ادرار، قند خون، تحمل گلوكز و غيره داده مي شود.
6- داروهاي بيشماري براي اين بيماري بكار رفته است ك انسولين از همه قديمي تر و داروهاي سولفاميدي از همه جديدتر است.
7- ديابينز يا كلرپروپاميد دارويي است كه كارخانه فايزر جديدا براي اين بيماري ساخته و بطور خوراكي و در يك وعده مي توان آن را استعمال كرد.
8- اثرات هيپوگليسميك اين دارو روي حيوانات مختلف و انسان دقيقا اندازه گيري شده و روي هم رفته آنرا دارويي بي ضرر معرفي نموده است.
9- ايده آل ترين بيماران براي تجويز ديابينز در مورد آنها بيماران مسني هستند كه ديابت آنها در سنين پيشرفته عمر مكشوف گرديده است.
10- در سابقه بيمار عوارض ديابت خصوصا عفونتها و اغما و اسيدوز موجود نباشد نتيجه مطلوب تري از درمان با ديابينز حاصل مي گردد.
11- استعمال ديابينز در مورد ديابت جوانان و ديابتهايي كه با اسيد و ستوز و اغما توام بوده اند عدم جواز دارد.
12- ديابينز را مي توان توام با انسولين و يا بدون آن در صورتي كه مصرف روزانه اين آزمون حد اكثر روزانه 60 واحد روزانه باشد بكار بست و نتايج عالي گرفت.
13- مثل ساير داروهاي سولفونيل اوره ديابينز بايد هميشه توسط بيماران مصرف گردد و هر سه هفته يك مرتبه براي جلوگيري از لوكوپني فرمول و شمارش بعمل آيد.
14- عمل اصلي ديابينز ممكن است تحريك ترشح انسولين و ايجاد يك فعاليت متابوليكي نزديك بحالت عادي باشد.
15- عوارض گوارشي با اين دارو در مواردي كه ديابينز با معده پر و دوزهاي منقسم استعمال شود كمتر ديده مي شود و ساير عوارض در صورتيكه پزشك به فكر آنها باشد و در موارد لازم درمان مقتضي بعمل آورد بمعالجه خوب جواب داده و قابل برگشت است.
كلمات كليدي: