ديابت كودكان

نويسنده: ملك تاج يزداني
استاد راهنما: نجات الله يعقوب زاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/12/30
مدرك: دكترا پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: زماني كه ديابت قندي قبل از سن 15 سالگي باشد بنام ديابت جوانان يا ديابت قبل از بلوغ نامگذاري مي گردد.
بيماري با كاهش ذخيره انسولين در پانكراس و پايين بودن سطح انسولين در پلاسما، صبح ناشتا، و پس از تحريك با گلوكز مشخص مي گردد. باين ترتيب يك اختلال عمومي در متابوليسم واسطه اي نمودار مي گردد كه موجب اتلاف گلوكز، از دست رفتن پروتئين و ليپوليز زياد همراه با كتواسيدوز مي گردد.
اگر چه فقط 5% تمام افراد ديابتي اين دسته را شامل مي شوند، ولي بايد 10% افرادي را كه بيشتر از سن 15 سال دارند اما لاغر هستند زماني كه براي اولين بار ديابت آنها تشخيص داده مي شود به اين دسته افزود.

كلمات كليدي: