جوانب مهندسي و بهداشت در بررسي استخرهاي شنا

نويسنده: پروين حيدري
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: ابوالحسن نديم، غلامحسين ثنايي، محمود شريعت، ناصر رازقي، منصور غياث الدين
تاريخ دفاع: 1358/10/08
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: