بررسي دو روش Continuous/Intermittant اداره بيماران ديابتي حين بيهوشي و مقايسه اثرات اين روش ها روي بيماران

نويسنده: سيد مجتبي طلائي، حسن عنايتي
استاد راهنما: محمد علي عطاري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/03/01
مدرك: تخصص پزشكي بيهوشي و مراقبتهاي ويژه
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت بيماري شايعي است كه عوارض زيادي بخصوص حين بيهوشي و جراحي دارد. كتب مختلف روشهاي متفاوتي را جهت كنترل قند خون بيماران ديابتيك حين بيهوشي پيشنهاد نموده اند. هدف اين بررسي يك مطالعه مقدماتي جهت بررسي دامنه تغييرات قند خون حين بيهوشي و بررسي ميزان عوارض در دو گروه است كه گروه اول به روش مداوم (1) و گروه دوم به روش متناوب (2) در حين بيهوشي انسولين دريافت نموده اند. در اين مطالعه 38 بيمار مورد بررسي قرار گرفتند كه بطور تصادفي يك در ميان با يكي از دو روش فوق اداره شده اند. در هر دو روش نبض و فشار خون و قند حين و بعد از عمل اندازه گيري شده است و اطلاعات در فرمهاي مخصوص ثبت و سپس مورد بررسي آماري قرار گرفته است.
در اين تحقيق بيماران بدجال، خانمهاي باردار و آنهايي كه نياز به مايع درماني سنگين و يا تزريق زياد خون داشتند از مطالعه حذف شده اند. اطلاعات جمع آوري شده براي كامپيوتر تعريف گرديد و جدولها و منحني هاي مربوط رسم شد، در نتيجه مشاهده شد كه در روش (1) تغييرات قند خون نسبت به روش (2) به طور نسبي كمتر است ولي روش (2) از نظر اقتصادي ارزان تر است هرچند از نظر آماري اختلافات مربوط به قند خون در دو گروه معني دار نبود. (P>0.05) به هر حال جهت دستيابي به نتايج دقيقتر به مطالعه وسيعتر نياز است.
كلمات كليدي: ديابت قندي، بيهوشي، جراحي، اداره بيهوشي، تجويز انسولين