فلج زوج 3 در ديابت

نويسنده: فريبا نظري
استاد راهنما: شيرزادي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/12/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: نروپاتي ديابتي احتمالا شايعترين عارضه ديابت مي باشد ولي متاسفانه هنوز به اندازه كافي در مورد آن تحقيق نشده و اطلاعات زيادي در اين مورد در دست نمي باشد.
تشخيص نروپاتي ديابتيك در كلينيك از ارزش زيادي برخوردار است. زيرا ممكن است بعنوان اولين تظاهر كلينيكي كمك به كشف بيماري ديابت كند. علاوه بر اين اهميت كلينيكي نروپاتي عامل بسياري عوارض ديگر در ديابت مي باشد. از جمله اثر روي اعمال احشاء، تنظيم ترشح هورمونها و بسياري از عوارض غير عصبي ديگر در ديابت.
اطلاعات بسياري در سالهاي اخير در مورد عوارض بيماري قند به دست آمده ولي هنوز عقايد بر سر علت، پاتولوژي، پاتوژنز و ابنورماليتيهاي متابوليك و الكتروفيزيولوژيك و زمان لازم براي ايجاد عوارض متفاوت است.
كلمات كليدي: