تعيين آگاهي پزشكان عمومي از رتينوپاتي ديابتي در استان اصفهان اواخر سال 81 و اوايل سال 82

نويسنده: فاطمه قرقاني
استاد راهنما: فرزان كيان ارثي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/02/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت يكي از شايع ترين بيماري هاي متابوليك است و همچنين يكي از زودرس ترين عوارض ناشي از ديابت رتينوپاتي ديابت است و با توجه به اينكه در ايران نيز ديابت از شيوع بالايي برخوردار است و رتينوپاتي ديابت به عنوان يكي از علل اصلي كوري در كشورمان و حدود 12% علل كوري جديد در آمريكا در سنين 74-20 سال را شامل مي شود و اغلب رتينوپاتي ديابت در مراحل قابل درمان بدون علامت است و اولين محل برخورد بيماران ديابتي با سيستم پزشكي در مطب پزشكان عمومي است و در صورت تشخيص به موقع و راهنمايي صحيح بيماران ديابتي مي توان مانع كوري بيماران ديابتي شد به همين دليل اين طرح در زمينه آگاهي سنجي پزشكان عمومي از رتينوپاتي ديابت انجام شد.
هدف مطالعه: تعيين آگاهي پزشكان عمومي از رتينوپاتي ديابت كه بين 290 پزشك عمومي بود.
روش و مواد: نوع مطالعه توصيفي مي باشد (Cross-sectional)
زمان انجام مطالعه در اواخر سال 1381 و اوايل سال 1382 مي باشد.
جامعه مورد مطالعه پزشكان عمومي فارغ التحصيل مشغول طبابت مي باشد.
طريقه نمونه گيري به روش آسان از پزشكان عمومي مي باشد.
تعداد نمونه بر حست معادله n=z2s2/d2) 289) مورد بود كه از 290 مورد به عمل آمد.
z ضريب اطمينان=1.96 s انحراف معيار=11.7 d ميزان دقت=1.35
آزمون هاي آماري در تعيين رابطه جنس و نمره آگاهي =T student و آزمون آماري در تعيين مدت طبابت و نمره آگاهي= آزمون همبستگي
پرسشنامه تدوين شده در 19 سوال به تفكيك مدت طبابت و جنس مي باشد و در پايان پيشنهادات مطرح شده است.
نتايج: ميانگين نمره آگاهي پزشكان عمومي از رتينوپاتي ديابت عدد 6.66 از نمره 19 (33.3%) مي باشد كه با انحراف معيار 2.42 مي باشد كه به تفكيك مدت زمان طبابت در مدت طبابت كمتر از 5 سال 8.64 با انحراف معيار 2.09 و در مدت طبابت 10-6 سال 6.04 با انحراف معيار 2.08 و در مدت طبابت 10< سال 5.24 با انحراف معيار 1.66 بوده است.
r=-0.59 ،p-value=<0.001 آزمون همبستگي نشان مي دهد كه رابطه معكوس بين مدت طبابت و نمره آگاهي وجود دارد.
كلمات كليدي: ديابت، رتينوپاتي ديابتي