بررسي كاربرد احتمالي بنتونيت بجاي خاك تجارتي گيسيل گور در مرحله فيلتراسيون آبجو

نويسنده: مرتضي علي كامراني
استاد راهنما: بيژن جانبخش، منصور غياث الدين
استاد مشاور: كرامت اله ايماندل
تاريخ دفاع: 1358/03/26
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: چون آبجو يك ماده غذائي بوده و فاسد بودن آن مستقيماً با سلامتي انسان بستگي دارد پس
مي بايد در تهيه و عمل آوردن آن دقت زيادي مبذول شود.
پس از پخت مالت و اضافه نمودن مخمر در تانك هاي تخمير و نگهداري در تانكهاي ذخيره بمدت معين مرحله فيلتراسيون آبجو مي رسد. اين مرحله از اهميت قابل توجهي برخوردار بوده چون اگر مخمرهاي موجود در آبجو كاملاً حذف نگردد در آبجوي تمام شده عمل تخمير انجام و در شرايط استاندارد آبجو اختلال ايجاد مي نمايد و ممكنست محيط مناسبي براي رشد انواع و اقسام باكتري ها و مخمرهاي وحشي بوجود آورد. عمل فيلتراسيون در بسياري از كارخانجات بوسيله كاغذهاي صافي انجام مي گيرد نظر به اينكه اين كاغذها بتنهايي نمي تواند تمام مخمرها و مواد معلق موجود در آبجو را حذف نمايد از خاك كمك تصفيه استفاده مي شود از اين رو سالانه مقدار قابل توجهي خاك از خارج كشور وارد مملكت مي گردد با توجه به اينكه خاك بنتونيت جاذب خوبي بوده
(حذف دترجنت از آب بوسيله اين خاك مورد مطالعه قرار گرفته و جواب مثبت بدست آمده است) احتمالاً مي تواند مخمرهاي موجود درآبجو را حذف نمايد و به طور كلي در مرحله فيلتراسيون بجاي خاك جارتي خارجي كاربرد داشته باشد و براي اين منظور مي توان از ذخاير موجود در منطقه رشم سر كوير سمنان استفاده نمود.
لذا از اين ديدگاه از تاريخ 1/4/57 تا 1/10/57 بررسي هائي در زمينه
كيفيت خاك بنتونيت منطقه رشم سر كوير سمنان
كيفيت خاك تجارتي وارداتي
كيفيت آبجوي آماده براي فيلتراسيون
كيفيت آبجوي صاف شده با خاك تجارتي خارجي
كيفيت آبجوي صاف شده با خاك بنتونيت
انجام گرديد و نتايج بدست آمده در زمينه راندمان حذف مخمر و عوامل فيزيكي بوسيله خاك بنتونيت و خاك تجارتي خارجي و كيفيت مراحل قبل و بعد از كاربرد خاك هاي يادشده و بالاخره با استاندارد بين المللي آبجو مقايسه گرديد اين بررسي نشان داد كه كاربرد دوبار متوالي هربار 5/0 گرم خاك بنتونيت به يك ليتر آبجوي آماده فيلتراسيون با فاصله زماني 30 دقيقه و انجام عمليات آزمايش جارو صاف كردن مي تواند كيفيت آبجو را در حد استاندارد حفظ نمايد.
كلمات كليدي: