بررسي عوارض قلبي عروقي ديابت در 750 بيمار در درمانگاه ديابت- اصفهان

نويسنده: سيدرضا فرزانه، زهرا سيد بنكدار، مهران رقاع
استاد راهنما: علي اكبر توسلي، مسعود اميني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/05/01
مدرك: تخصص پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: موضوع اصلي اين پايان نامه ديابت قندي و عوارض قلبي عروقي اين بيماري مي باشد. ديابت قندي يكي از شايع ترين بيماري هاي آندوكريني است كه در دراز مدت گرفتاري ارگانهاي متعددي را در بر دارد. با تشخيص به موقع اين بيماري و درمان رژيم غذايي و دارويي براي كنترل مناسب قند خون بيماران، مي توان از وقوع زودرس عوارض و پيشرفت عارضه جلوگيري بعمل آورد.
در اين پايان نامه ابتدا سعي شده است مطالب مبسوطي در مورد ديابت ارائه داده شود و سبب عوارض ناشي از آن بخصوص نروپاتي ديابت، اترواسكلروز كرونري، كارديوميوپاتي، هيپرتانسيون، گرفتاري واسكولار، مورد بررسي قرار گيرد.
هدف از اين پايان نامه بررسي شيوع عوارض قلبي عروقي در بيماران ديابتي در جمعيت مورد بررسي بوده است. در اين بررسي تحقيقاتي 750 بيمار ديابتي شناخته شده مورد بررسي و معاينه قرار گرفته اند و يافته هاي مثبت بيماران در فرم پرسشنامه ثبت شده است. در اين فرم پرسشنامه سابقه آنژين پايدار، ناپايدار، انفاركتوس ميوكارد، فشار خون سوال شد. و بيماران از نظر گرفتاري ميوكارد، نروپاتي محيطي و اتونوميك، عروق واسكولار محيطي معاينه كامل شدند و شاخصهاي آماري در رابطه با سن و جنس بررسي شده است.
در اين مطالعه رابطه بين ديابت و فشار خون دياستولي و سيستولي در NIDDM ،IDDM ميزان افزايش تري گليسيريد و كلسترول در دو نوع ديابت، توزيع سني ديابت Type Iو Type II و دو در زن و مرد مورد بررسي قرار گرفته است و ارتباط بين يك سري پارامترها بصورت معني دار و بي معني بيان شده است. اميد است كه اين پايان نامه توانسته باشد راه گشاي مطالعات بعدي و بدست آوردن آمارهاي واقعي بيماري در كشورمان باشد.
كلمات كليدي: