عوارض عصبي ديابت

نويسنده: فريدون نظريان
استاد راهنما: عباس موحديان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1352/03/01
مدرك: دكتراي پزشكي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت يكي از بيماري هاي متابوليسمي ارثي است كه از نقصان قدرت بافتها در سوزانيدن و ذخيره كردن مواد قندي حاصل مي شود.
در اين صورت قندي كه بدين نحو مورد استفاده قرار نگرفته در خون جاري شده و در نتيجه قند خون بالا مي رود و همين كه اين افزايش از حدودي تجاوز كرد كليه ها مقداري از قند را با ادرار دفع مي كند. و بدان ترتيب ادرار محتوي مقداري قند مي شود علت استفاده نشدن و ذخيره نشدن قند در بدن ممكن است ناشي از فقدان انسولين يا كمبود انسولين يا كم اثر بودن انسولين يا افزايش و فعاليت عوامل كه اثرشان ضد انسولين است باشد علاوه بر سلولهاي بتاي جزاير لانگرهانس كه ترشح انسولين را بعهده دارند غده هيپوفيز و فوق كليه و كبد را نبايد در تنظيم قند خون فراموش كرد.
كلمات كليدي: