اثر استرس در ايجاد ديابت

نويسنده: محمدرضا شريفي
استاد راهنما: احمد رستمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: تخصص فيزيولوژي انساني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: از آنجا كه انواع مختلف استرس در روند ترشح بسياري از هورمونها و بويژه ترشح كورتيزول و كاتكولامين اثر مي گذارند و باعث افزايش اين گروه از هورمونها مي شوند، و از طرفي بخصوص اين دو دسته هورمون در افزايش گلوكز پلاسما نقش بسزايي دارند. هر گاه بطور دراز مدت تحت تاثير استرس ترشح اين هورمونها بالا باقي بماند، احتمال بالا باقي ماندن گلوكز پلاسما نيز وجود دارد و از طرف ديگر در صورت بالا ماندن گلوكز پلاسما در دراز مدت احتمال از بين رفتن سلولهاي بتاي لوزالمعده و ايجاد ديابت نوع جوانان وجود دارد.
با اين فرضيه يك گروه خرگوش جوان انتخاب شدند كه بطور مرتب هر روز از ساعت 8 صبح تا 12 تحت تاثير دو نوع استرس قرار گرفتند يكي مهار كردن آنها و دوم تحريك الكتريكي بوسيله دستگاه هاي محرك. در طول اين مدت بطور هفتگي نمونه خون خرگوشها از نظر مقدار كورتيزول و گلوكز بررسي شد. با وجودي كه در طي مدت پژوهش تغييرات چشم گيري در غلظت گلوكز پلاسماي برخي از نمونه ها بدست آمد ولي دلايل موجود براي اثبات بيماري ديابت در نمونه هاي موجود كافي نبود.
كلمات كليدي: