بررسي تغييرات تست عملكرد ريه و ارتباط آن با نوروپاتي اتونوم قلب و عروق در بيماران ديابتي نوع 2

نويسنده: ناصر خميسي
استاد راهنما: مسعود اميني، تورج روشن ضمير، حميد صانعي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/03/01
مدرك: دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: نوروپاتي از عوارض شايع بيماري ديابت شيرين است كه شامل نوروپاتي محيطي و نوروپاتي سيستم اتونوم مي باشد. نوروپاتي اتونوم ديابتي DNA عارضه جدي ديابت است كه با افزايش خطر مرگ و مير قلبي و عروقي و همراه با عوارض و علائم متعدد است. نوروپاتي اتونوم ديابتي به صورت اختلال سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك در چندين ارگان بدن از جمله قلب و عروق، دستگاه گوارش، دستگاه ادراري تناسلي ... تظاهر مي بايد. هدف از اين مطالعه، ارزيابي اختلالات ريه و قلب و عروق در بيماران ديابتي نوع 2 مي باشد. كه با تشخيص زودهنگام نوروپاتي اتونوم در بيماران ذكر شده، اقدامات پيشگيرانه و درماني در مراحل زودتر بعمل آيد.
مواد و روشها: تعداد 96 بيمار ديابتي نوع 2 ساكن اصفهان را به صورت نمونه گيري آسان از بين جمعيت بيماران ديابتي نوع 2 در محدوده سني 25 تا 85 ساله مراجعه كننده به مراكز درماني و تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، انتخاب نموده و پس از احراز شرايط ورود به مطالعه و رد شرايط خروج از مطالعه، پس از ثبت تمام مشخصات فردي و دموگرافيك و عوارض بيماري ديابت در تمام بيماران، تست هاي سه گانه Ewing battry جهت بررسي نوروپاتي اتونوم كارديوواسكولار و اسپيرومتري جهت بررسي عملكرد ريه انجام شد.
نتايج: از بين 96 بيمار مورد مطالعه نتايج زير بدست آمد:
FEV1 غير طبيعي در 17 بيمار (17.9%)، FVC غير طبيعي در 23 بيمار (24%)، FEF25-75 غير طبيعي در 46 بيمار (47.9%)، FEV1/FVC غير طبيعي در 1 بيمار (1%) ديده شد. همچنين نوروپاتي اتونوم كارديوواسكولار در 68 بيمار (70.8%) ديده شد. در اين مطالعه ارتباط معني دار بين FEF25-75 غير طبيعي با نوروپاتي اتونوم قلب ديده شد ولي اين ارتباط بطور معكوس بود (P<0.05). بين ساير پارامترهاي اسپيرومتري با CAN ارتباط معني دار ديده نشد.
در اين مطالعه بين اختلال پارامترهاي اسپيرومتريك ريه با عوارض مزمن ديابت ارتباط معني داري ديده شد.
بحث: درگيري ريه در بيماري ديابت به عنوان يك موضوع مورد توجه در چند سال اخير با توجيه چند مكانيسم مورد بررسي بود. در اين مطالعه ما درگيري راه هاي هوايي كوچك را با يافتن شيوع زياد اختلال FEF25-75 در بيماران ديابتي نوع دو مورد مطالعه را گزارش كرديم. اين موضوع مي تواند مكانيسم ميكروانژيوپاتي و آسيب بافت همبند ريه در بيماري ديابت را نشان دهد. كه اين نكته در مطالعات قبلي گزارش شده است. البته ما ارتباطي بين درگيري سيستم اتونوم در ارگانهاي هدف (قلب و ريه) پيدا نكرديم.
كلمات كليدي: نوروپاتي اتونوم كارديوواسكولار، ديابت شيرين، اسپيرومتري