بررسي فراواني نسبي استئوپورز در زنان منوپوز سنين 60-55 ساله با استفاده از روش Bonedensitometry

نويسنده: عباس قيصوري
استاد راهنما: زهرا علامه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/05/01
مدرك: دكتراي حرفه اي پزشكي
دانشگاه: دانشكده علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: الف) مقدمه و ضرورت انجام مطالعه: با توجه به اينكه شكستگي استخوان در زنان منوپوز بعلت استئوپورز (كاهش دانسيته استخوان) يكي از علل مهم مرگ و مير در اين گروه از افراد مي باشد و Bonedensity تحت اثر عوامل مختلف از جمله نژاد، تغذيه، وزن، فعاليت فيزيكي فرد، جنس و ... مي باشد و مهمترين فاكتور جهت پيشگيري از Osteoporosis و شكستگي Bonedensity است و در زنان استروژن نقش اساسي در حفظ تراكم استخوان دارد و پس از يائسگي در صورت عدم جايگزيني هورمون تراكم استخوان بشدت كاهش مي يابد. بر اين اساس محقق تصميم گرفت با در نظر گرفتن شرايط اقليمي، تغذيه اي و فرهنگي كشور با ميزان تراكم استخوان زنان منوپوز بدون جايگزيني هورموني را اندازه گيري كند تا مشخص شود احتمال شكستگي استخوان در اين زنان نسبت به ساير نقاط دنيا چگونه است.
ب) هدف مطالعه: تعيين فراواني نسبي استئوپورز در زنان يائسه سنين 60-55 ساله با استفاده از روش سنجش تراكم استخوان (Bonedensitometry)
ج) روش و مواد بكار رفته: نوع مطالعه Cross sectional، جمعيت مورد مطالعه زنان منوپوز.
شرايط ورود به مطالعه: افراديكه منوپوز باشند و حداقل 5 سال از قطع قاعدگي آنها گذشته باشد و بيش از 10 سال از قطع قاعدگي آنها نگذشته باشد.
خروج از مطالعه: بيمارانيكه داروهاي استروژنيك، كورتون و كلسيم مصرف كرده باشند. بيمارانيكه سابقه مصرف سيگار داشته باشند و بيمارانيكه ديابت داشته باشند.
بيماراني كه داراي انديكاسيون لازم جهت Bonedensitometry هستند را به مركز سنجش تراكم استخوان اصفهان فرستاده و از بين آنها 100 نفر را كه داراي شرايط ورود به مطالعه و فاقد شرايط خروج از مطالعه باشند انتخاب و داده هاي حاصل از Imaging فوق را با استفاده از Tscor و Zscor آناليز و افراد استئوپنيك و استئوپورتيك را شناسايي مي كنيم.
د) نتايج يا يافته ها: از بين افراد مورد مطالعه كه ميانگين سني آنها 56 سال بود و همگي 10-5 سال از قطع قاعدگي آنها گذشته بود 26% استئوپورتيك، 39% استئوپنيك و 35% داراي دانسيته استخواني نرمال بودند.
ه) بحث و نتيجه گيري: با توجه به بالا بودن ميزان استئوپورز در مطالعه انجام شده ما و با در نظر گرفتن ريسك فاكتورهاي اين بيماري و تطبيق و بررسي اين ريسك فاكتورها با شرايط زنان در كشور ما لزوم بررسي بيشتر و در نظر گرفتن راه هاي مناسب پيشگيري از اين بيماري به نظر مي رسد.
كلمات كليدي: استئوپورز، منوپوز، استئوپني،Tscor, Zscor