بررسي تغييرات خوني در بيماران ديابتي

نويسنده: فرزانه برهانيان
استاد راهنما: طالب آزرم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/08/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: با نگاهي اجمالي به تاريخ تكوين علم طب در مي يابيم كه بشر به شگفتي هاي بيشماري در اين زمينه دست يافته است و با كشفهاي نسبتا بزرگي كه در زمان خود به معجزه اي شبيه بوده اند توانسته است جان ميليونها نفر از همنوعان خويش را از خطر فنا و نيستي نجات دهد از جمله اين شگفتي هاي بزرگ پيدايش آنتي بيوتيكها و كنترل اپيدمي هاي گسترده در دنيا بوده است كه در عصر كنوني ما بعضي از آنها تقريبا از بين رفته اند و عده اي از بيماريها با تلاش گسترده به كلي ريشه كن شده اند.
مسئله ديگري كه از آغاز علم طب تا كنون مورد توجه قرار مي گيرد پيدايش واكسن و واكسيناسيون افراد مي باشد كه در واقع بشر با سلاحي مطمئن به جنگ بيماريهاي واگيردار رفته است و در اين راه پرفراز و نشيب به پيروزيهاي چشمگيري دست يافته است.
اما متاسفانه مسئله به همين جا خاتمه پيدا نمي كند زيرا در عصر كنوني ما پر دردسرترين بيماريها، بيماريهاي غير مسري هستند كه در واقع پيشگيري موثر و درمان قاطع براي آنها بدست نيامده است. از جمله اين بيماريها مي توان از بيماري ديابت نام برد كه به طور گسترده اي در تمام دنيا پراكنده است و ساليانه عده نسبتا زيادي به علت ديابت و عوارض آن فوت مي كنند و همچنين ساليانه ميليونها نفر به جمع معلولين بيماري ديابت اضافه مي شوند.
كلمات كليدي: