بررسي كارايي كربن فعال در حذف دترجنت از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري

نويسنده: نغمه علوي نخجواني
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: فروغ واعظي، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1381/11/30
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: پژوهش حاضر در واقع بررسي كارايي كربن فعال در حذف دترجنت از پساب تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري مي باشد كه در اين بررسي از فاضلاب خام و پساب تصفيه شده تصفيه خانه شهرك قدس براي تعيين مقادير دترجنت استفاده گرديده و همراه با آن آزمايشات مختلفي از قبيل اكسيژن مورد نياز شيميايي و بيوشيميايي و سنجش فسفر نيز انجام و راندمان حذف هر كدام از آنها در تصفيه خانه به دست آمده است.
با بررسي نتايج آزمايشات نهايتاً مشخص گرديد كه در طي دوره پژوهش، پساب خروجي تصفيه خانه با دستيابي به استاندارد تخليه به محيط زيست به تصفيه پيشرفته نيازي ندارد. با اين وجود به منظور ارزيابي درصد حذف دترجنت در مقادير بسيار پايين، درصد حذف دترجنت در يك سيستم پايلوت (GAC) مورد آزمايش قرار گرفت و مشاهده گرديد كه ستون جاذب در غلظتهاي پايين دترجنت ها نسبت به غلظتهاي بالاتر راندمان حذف كمتري داشته است.
با اندازه گيري مقادير BOD5 و COD و فسفر در فاضلاب خام و پساب خروجي تصفيه خانه با سيستم لجن فعال نيز عملكرد مشابهي در سيستم پايلوت در دو بار سطحي مختلف تكرار گرديد و در بار سطحي5(L/h) مقادير حذف BOD5 و COD و فسفر به ترتيب 3، 17/0، 4/0 درصد بيشتر از بار سطحي8(L/h) به دست آمد.
در اين پژوهش علاوه بر نمونه هاي فاضلاب خام و پساب تصفيه خانه فاضلاب شهري، نمونه هاي سنتتيك نيز با استفاده از دترجنت آنيوني دودسيل بنزن سولفونات (DDBS) ساخته شدند و راندمان حذف غلظتهاي مختلف دترجنت در نمونه سنتتيك به دست آمدند در نهايت مشخص گرديد كه ايزوترم جذب اين تركيبات نيز از ايزوترم جذب فروندليچ تبعيت مي كند، نتيجه گيري كلي در خصوص ايزوترم جذب فروندليچ در نمونه هاي مختلف پساب نمونه هاي سنتتيك نشان مي دهند كه مقادير بالاي Kf نمايانگر ظرفيت زياد جذب و مقادير بالاي n نمايانگر ظرفيت ثابت جذب است ولي مقادير پايين n احتمالاً مي تواند افزايش ظرفيت جذب را به دنبال داشته باشد. رسم منحني هاي شكست ستون جاذب (GAC) نيز با عبور حجم هاي مختلف پساب و نمونه سنتتيك وسنجش غلظت باقيمانده در خروجي سيستم انجام شد كه با مشاهده آن معلوم مي شود و در منحني هاي مربوط به نمونه هاي پساب تصفيه خانه شكل اين منحني ها منظم و با شيب تدريجي مي باشند كه احتمالاً به حضور تركيبات مختلف موجود در نمونه پساب و رفتار جذب آنها در ستون جاذب نسبت داده مي شود. در صورتي كه در منحني هاي شكست مربوط به نمونه هاي سنتتيك كه فقط حاوي يك تركيب اختصاصي مي باشند. شكل اين منحني ها به گونه اي است كه شيب منحني به طور ناهمگوني در يك نقطه تغيير پيدا مي كند.
كلمات كليدي: