رتينوپاتي ديابتي

نويسنده: فريده ملك خلاقي
استاد راهنما: عليرضا اشتري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: يكي از زودرس ترين عارضه بدنبال ديابت آسيب شبكيه مي باشد كه در دنبال افزايش نفوذپذيري و نشت از جدار رگهاي آن ناحيه است كه بصورت ميكرو آنوريسم ها و نقطه هاي خونريزي و اگزوداهاي ليپيدي تظاهر مي كند.
به ترياد آسيبهاي فوق رتينوپاتي زمينه اي Proliferative retinopathy گفته مي شود كه ممكن است ثابت مانده يا پيشرفت نمايد. از طرفي ديگر با گذشت زمان خونريزيهاي وسيعتر در شبكيه ممكن است ايجاد شود كه باعث ايجاد عروق جديد در بافتهاي آسكاريزه شده كه به آن نئوواسكولاريزيشن گفته مي شود. در برخي موارد اين رگها به سمت ويتره جمع مي شوند و باعث Retinal detachment مي شوند. اين پديده كه رتينوپاتي پروليفراتيو ناميده مي شود ممكن است باعث كوري شود.
در سالهاي اخير با استفاده از ليزرتراپي، فتوكواگوليشن رگهاي مبتلا و ويتركتومي در پيشگيري از عواقب بد اين بيماري از جمله كوري كاسته شده است.
كلمات كليدي: