طراحي تصفيه خانه هاي آب توسط رايانه

نويسنده: محمد نصرت ماكويي
استاد راهنما: امير حسين محوي
استاد مشاور: عليرضا مصداقي نيا، كاظم ندافي
تاريخ دفاع: 1381/11/29
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: نرم افزار تهيه شده نرم افزاري مفيد در كمك به مهندسين مشاور و طراحان تصفيه خانه هاي آب است كه به ايشان در طراحي واحدهاي گوناگون فرايندي و تخمين هزينه هاي اجرا و بهره برداري ياري
مي رساند. اين نرم افزار شامل 14 واحد فرايندي غالب است كه عموماً در تصفيه خانه هاي آب جهت حذف آلاينده هاي متعارف پيشرفته مورد استفاده قرار مي گيرند.
در اين نرم افزار در گام نخست كيفيت آب با استانداردهاي آب آشاميدني مقايسه مي شود و آنگاه يك سري از فرآيندهاي مخلف جهت حذف آلاينده ها معرفي مي شوند.
در خاتمه ابعاد واحدهاي فرايندي معرفي شده و كل هزينه تصفيه سيستم ارائه خواهد شد.
كلمات كليدي: