بررسي ديابت جوانان در بخش اطفال بيمارستان امين اصفهان در سالهاي 69-1364

نويسنده: حميد نائل
استاد راهنما: مهدي سالك
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: در دهه اخير اطلاعات تازه اي در مودر اتيولوژي و پاتوژنز ديابت جوانان بدست آمده است. اين بيماري شايعترين اختلال اندوكرين/ متابوليك دوران، كودكي و بلوغ مي باشد كه اثرات زيادي بر روي رشد و نمو و روان بيمار دارد.
با توجه به مرگ و مير بيماري كه ناشي از اختلالات متابوليك و عوارض طولاني مدت بر روي عروق كوچك و بزرگ كه باعث رتينوپاتي، نفروپاتي، نوروپاتي بيماريهاي ايسكميك قلب و گانگرن انتهاها مي باشد شناخت و روش برخورد صحيحي با اين بيماري الزامي است.
مطالعات اپيدميولوژيك زيادي در دنيا بر روي اين بيماري انجام گرفته است ولي چنين مطالعه اي در اصفهان انجام نگرديده و با توجه به وفور و اهميت موضوع بر آن شدم كه با استفاده از پرونده هاي موجود در بيمارستان امين و نيز مقالات و كتب مرجع جديد به جمع آوري اطلاعات و تحقيقي در حد امكان انجام دهم. در فصول مختلف اين پايان نامه ابتدا تقسيم بندي ديابت بحث شده و سپس اپيدميولوژي، اتيولوژي، پاتوژنز، تظاهرات كلينيكي، تشخيص، عوارض حاد و مزمن، درمان و در آخر بررسي انجام شده بر روي 94 مورد بيمار ديابتي در سالهاي 64 الي 69 و نتايج بدست آمده به تفصيل آورده شده است.
كلمات كليدي: