ارتباط توبركلوز و ديابت

نويسنده: مريم خوئي
استاد راهنما: عباسعلي جوادي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/02/01
مدرك: تخصص پزشكي عفوني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: مي دانيم كه يكي از عوامل بسيار مهم و شايد يكي از معضلات جامعه ما نداشتن آگاهي و اطلاعات كافي در مورد بيماري سل و ديابت مي باشد چرا كه نداشتن آشنايي با علائم و عوارضي كه اين دو بيماري بدنبال دارد سبب هزينه هاي سنگين براي بيمار و بالطبع براي جامعه ما مي شود.
در اين روش تحقيق بيمارانيكه به مركز مبارزه با بيماري هاي ريوي (سل) مراجعه و براي آنان تشخيص سل داده مي شد از نظر ديابت بررسي مي شدند و از طرف ديگر بيماران مبتلا به ديابت از نظر سل بررسي مي گرديدند.
تعداد بيماران مسلول 99 نفر بودند كه 64 نفر ايراني و 35 نفر افغاني تشكيل مي دادند كه در ايراني ها (10.9%) 7 مورد ديابت مشاهده شد كه نسبت به گروه كنترل كه (7.3%) 7 نفر ديابت داشتند ميزان آن بيشتر بود و گروه مبتلايان به ديابت 403 نفر تشكيل مي دادند كه (0.9%) 4 نفر مسلول داشتند و گروه كنترل 1.1% كه البته در گروه ديابت نياز به تعداد افراد بيشتري براي مطالعه داريم.
كلمات كليدي: توبركلوز، توبركولين، ديابت