بيماري ديابت و جراحي

نويسنده: نصرت گلبان
استاد راهنما: نصرالله نجاتبخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1367/02/31
مدرك: دكتراي پزشكي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ،
چكيده: در 100 پرونده بررسي شده 17 مورد عمل مختلف جراحي در بيماران ديده شده موقعي كه بيمار مبتلا به ديابت بوده مطالعات روي بيماران ديابتي اين نتيجه را تاييد مي كند كه بيماراني كه تحت درمان با قرض ضد ديابت بوده اند بمراتب عوارض بيماري ديابت بيشتر گريبان گير آنها مي گردد تا بيماراني كه تحت درمان با تزريق انسولين بوده اند بنابراين توصيه مي شود كه تا سرحد امكان اينگونه بيماران را تحت درمان با تزريق صحيح انسولين قرار داد.
در صورتيكه كوچكترين شكي به تزريق نامرتب انسولين نسبت به بيماري داشتيم ارجح است كه از همان تجويز قرص استفاده شود.
همچنين اين نكته جلب توجه مي نمايد كه شروع نوروپاتي ديابتي با طول مدت ديابت و نحوه درمان رابطه مستقيم دارد و هر چه طول مدت ديابت بيشتر باشد شيوع نوروپاتي بيشتر است، بخصوص در بيماراني كه درمان بطور صحيح و مرتب انجام نشده باشد.
كلمات كليدي: