اسيدوستوز ديابتي

نويسنده: پروانه قناعي
استاد راهنما: عباسعلي موحديان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1350/12/30
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: ديابت قندي عبارت از بيماري متابوليك – عمومي- مزمني است كه در بيماراني كه از نظر ژنتيك مستعد به ابتلا هستند ظاهر مي شود و در مراحل كاملا پيشرفته بوسيله ضعف عمومي- سستي- كم شدن وزن يا توقف رشد و نمو و همچنين ازدياد قند خون، ستوز- اسيدوز و اختلالات پروتئيني مشخص مي گردد. چنانچه سير بيماري بطي بوده و يا در نتيجه درمان عمر بيمار طولاني شود اختلالات ثانويه در عروق كوچك ظاهر شده و سبب نارسايي كليه، كوري، فشار خون، نارسايي احتقاني قلب و يا تركيبي از چند اختلال فوق مي گردد. همچنين اختلالات مختلف عصبي نيز ممكن است ظاهر شود.
كلمات كليدي: