ديابت و جراحي

نويسنده: پرويندخت صفري كرمانشاهي
استاد راهنما: منصور مالكي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1354/03/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پزشكي،
چكيده: تعداد 4241 پرونده مورد مطالعه قرار گرفته است.
عده بيماران ديابتي كه تحت عمل جراحي قرار گرفته اند 25 مورد بوده است 13 نفر از بيماران ديابتشان در بخشهاي جراحي كشف شده است.
بيماراني كه ديابتشان كشف شده با علائم كلينيكي مختلفي مراجعه كرده اند بيماراني كه ديابت شناخته شده داشته اند بيشترين عارضه اي كه آنها را به اطاق عمل فرستاده گانگرن انتهاها بوده است
قند خون صبح ناشتاي بيماراني كه بعلت عارضه ديابت جراحي شده اند بالاتر از قند خون بيماراني بوده است كه ديابتشان تازه كشف شده است.
تعداد مردان بيشتر از زنان بوده است.
سن بيماران اكثرا بالاتر از 50 سالگي بوده است.
كلمات كليدي: