بررسي انواع ژنو تايپ ويروس هپاتيت C در شهر كرمان

نويسنده: وجيهه يزداني
استاد راهنما: محمد جواد زاهدي، مهدي حيات بخش
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1385/10/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور مركز تحقيقات فيزيولوژي،
چكيده: هپاتيت C بيماري مرموزي است كه منجر به صدمه سلولي در طي 2 تا 4 دهه شده و مهمترين علت سرطان كبد محسوب مي شود و طبق برآورد Who بيش از 3 درصد جمعيت جهان به HCV آلود اند. ويروس هپاتيت C 6 ژنوتايپ اصلي دارد و هر ژنوتايپ، ساب تايپ هاي ديگري دارد كه اثرات باليني هر يك با ديگري متفاوت است و همچنين بين ايجاد سرطان سلول هاي كبد و ايجاد بيماري پيشرفته كبدي با ژنوتايپ ارتباط وجود دارد. جمعيت مورد بررسي در اين مطالعه كاربردي – بنيادي كه به صورت مقطعي انجام شده، مبتلايان به هپاتيت C در شهر كرمان بودند كه به روش نمونه گيري متوالي بمدت 20 ماه از سال 1383 با حجم نمونه 85 نفر شامل بيماران داراي HCV-Ab مثبت ، مراجعه كننده به سازمان انتقال خون و يا درمانگاه گوارش بيمارستان افضلي پور (شماره 1 دانشكده پزشكي) انتخاب شدند. جهت اين بيماران تست RIBA درخواست و چنانچه تست دوم مثبت مي گرديد مشخصات فردي و عوامل خطر مربوط به بيمار ثبت و نمونه فريز شده سرم بيماران به آزمايشگاه مرجع در تهران ارسال و تعيين زئوتايپ انجام مي گرفت. از بين 85 بيمار مورد بررسي، فراواني مردان 67% بود و حدود 75 % افراد سن كمتر از 40 سال داشتند. از نظر عوامل خطر 32 نفر (37.6%) مبتلا به تالاسمي بودند و در 22 نفر (25.9%) از بيماران عامل خطر مشخصي يافت نشد. در 14 نفر (16.5%) اعتياد به هروئين تزريقي و در 10 نفر (11.8%) خالكوبي ديده شد.
كلمات كليدي: