بررسي سطح آگاهي پزشكان عمومي شهر كرمان از عوارض چشمي ديابت مليتوس

نويسنده: محسن موقري پور
استاد راهنما: وحيد احيايي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: بيماري ديابت يك بيماري سيستميك است كه بر تمام اعضاي بدن اثر مي گذارد، از جمله در چشم كه مي تواند تمام قسمتهاي آنرا تحت تاثير قرار دهد و در آن اختلال ايجاد كند. ولي مهمترين عارضه چشمي آن روي شبكيه است (رتينوپاتي ديابتيك) كه بدون درمان باعث از بين رفتن ديد چشم مي شود. از زمان كشف و كاربرد انسولين در درمان ديابت خوشبختانه طول عمر ديابتيك افزايش يافته است. ولي متاسفانه چون انسولين اثري در سير عوارض عروقي ديابت ندارد، تعداد بيماراني كه به مراحل پيشرفته عوارض چشمي مي رسند نيز افزايش يافته است (15 برابر) به طوري كه در حال حاضر اولين علت نابينايي در افراد بين سنين 64-20 سالگي را در آمريكا تشكيل مي دهد.
البته در سال هاي اخير روشهاي تشخيص و درماني بسيار پيشرفته اي براي اين بيماري (رتينوپاتي ديابتيك) ارائه شده است كه مي تواند از بسياري از عوارض چشمي جلوگيري كرده و يا آنها را درمان نمايد، ولي اين اقدامات وقتي مفيد است كه به موقع انجام شوند. از آنجايي كه عوارض چشمي ديابت تا مدتها بدون علائم مي باشد، وقتي كه علائم باليني ظاهر شد ممكن است براي درمان دير شده باشد، بايد روش هاي غربالگيري را براي كشف زودرس عوارض بيماري به كار بريم تا بتوانيم از عوارض ناتوان كننده اين بيماري در شخص و اجتماع جلوگيري نماييم. با توجه به عوارض شديد و ناتوان كننده ديابت در چشم و نتايج خوب درمان به موقع، مراجعه مرتب و به موقع بيماران براي معاينات و مداواي زودرس اهميت بسيار دارد. بنابراين آگاهي عمومي از عوارض چشمي ديابت مسئله مهم بهداشتي مي باشد. براي دادن آگاهي در سطح مطلوب، دانستن سطح آگاهي موجود در اقشار مختلف لازم است.
در اين تحقيق سطح آگاهي در پزشكان عمومي شهر كرمان را مورد بررسي قرار داده ايم تا از نتايج بدست آمده براي اقدامات بعدي جهت نحوه آموزش عمومي استفاده ببريم.
كلمات كليدي: