ديابت و حاملگي

نويسنده: محمد محزون قاضياني
استاد راهنما: نبي الله نصيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/11/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده: اين رساله در سه فصل تنظيم شده است در فصل اول به بيماري ديابت قندي پرداخته ايم و بيماري را از نظر اتيولوژيك شرح داده و آن را به دو نوع وابسته به انسولين و غير وابسته به انسولين تقسيم كرده و پارتوژنز هر كدام را به تفصيل شرح داده و در انتها به علائم باليني هر كدام پرداخته ايم در فصل دوم به تغييرات متابوليسم كربوهيدارت در طي حاملگي اشاره كرده و متابوليسم سوخت را توضيح داده و تغييرات متابوليسم در مرحله گرسنگي و سيري را شرح داده و به علل مقاومت بافت هاي زن حامله نسبت به انسولين اشاره كرده ايم و در فصل سوم به خود ديابت و حاملگي پرداخت و اثرات حامگلي بر روي ديابت و همچنين ديابت بر روي حاملگي را توضيح داده تقسيم بندي درجات مختلف ديابت و حاملگي را شرح داده ديابت حاملگي و ديابت واضح را گفته و روش هاي كنترل هر يك و عوارض حاصله براي مادر و جنين و نوزار را شرح داده ايم و در انتها بطور خلاصه روش جلوگيري از بارداري در زنان ديابتيك را ذكر كرده ايم.
در اين رساله سعي شده است با شناخت دقيق ديابت و حاملگي و كنترل و درمان صحيح آن و ذكر آخرين تحقيقات در اين مورد روش هايي را كه براي يك حاملگي سالم و بي خطر وجود دارد را بيان كرده و با ذكر عوارض بيماري براي مادر و نوزاد بتوانيم اين افراد را از خطرات بالقوه اي كه آنها را تهديد مي كند برهانيم.
با توجه به نكات گفته شده، حاملگي با موفقيت به ترم رسيده و زمان زايمان فرا مي رسد و با تصميم گيري صحيح در مورد روش زايمان مي توان روشي را كه براي مادر و نوزاد كم خطر تر باشد انتخاب كرد. با تولد نوزاد نبايد موضوع را تمام شده پنداشت و با انتقال نوزاد به NICU، نوزاد را از عوارض گفته شده نجات داد.
پس اگر بخواهيم حاملگي بي خطري در زن ديابتي داشته باشيم بايد ديابت را در طي حاملگي دقيقا كنترل كرده و عوارض حاصله در طي حاملگي را به سرعت تشخيص داده و درمان كرد و زمان و روش زايمان را به خوبي تعيين نمود و در طي زايمان و بعد از زايمان مادر را دقيقا كنترل نمود و نوزاد را به بخش ويژه نوزادان منتقل و تحت نظر پزشك متخصص نوزادان قرار داد.
كلمات كليدي: