تعيين شيوع سر درد ميگرن در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع يك و دو

نويسنده: عسل نظري
استاد راهنما: بهناز صديقي، حمزه اي مقدم
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: ميگرن از جمله شايعترين انواع سردرد در همه جوامع بشري از جمله ايران است. بطوري كه شيوع متوسط آن 10% عنوان شده است.
علي رغم اينكه شيوع سردرد در بيماران ديابتي از غير ديابتي بيشتر است گزارش شده است كه در بيماران ديابتي شيوع سردرد ميگرن كمتر است.
با توجه به اطلاعات محدودي كه در اين باره موجود است مطالعه ذيل با هدف تعيين شيوع سردرد ميگرن در بيماران مبتلا به ديابت مليتوس نوع يك و دو طراحي شده است.
طي يك مطالعه توصيفي مقطعي تعداد 240 بيمار ديابتي كه به كلينك تخصصي ديابت مراجعه و يا در بخش هاي مختلف بيمارستانهاي آموزشي سطح شهر كرمان بستري شده بودند از نظر وجود سردرد مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران ديابتي شاكي از سردرد شناسايي شده و با هدف تشخيص سردرد ميگرن معيارهاي تشخيصي ميگرن بر اساس HIS از آنها سوال شد.
جهت تجزيه و تحليل داده ها اطلاعات در نرم افزارها Stata V.7 آناليز و از محدوده اطمينان 95% استفاده شد.
براساس نتايج بدست آمده شيوع سردرد در بيماران ديابتي 42.5% و شيوع سردرد ميگرن در بيماران ديابتي 5.4% برآورد شد كه در مقايسه با آمار 10% شيوع ميگرن در جمعيت كل، نشان دهنده شيوع كمتر سردرد ميگرن در بيماران ديابتي است.
شيوع ميگرن در بيماران ديابتي نوع يك 7.1% و در بيماران ديابتي نوع دو 5.3% بدست آمده كه در مطالعات انجام شده در ساير نقاط جهان اعداد بسيار متفاوت است.
شيوع سردرد ميگرن در بيماران ديابتي كمتر است ولي شدت سردرد ميگرن در آنها متاثر از ديابت بوده است و ديابت باعث افزايش شدت سردرد ميگرن در بيماران ديابتي مي شود.
كلمات كليدي: سردرد، ميگرن، ديابت، كرمان