بررسي آستانه چشايي مبتلايان به ديابت نوع دو نسبت به چهار مزه اصلي

نويسنده: مريم فرزاد
استاد راهنما: نادر نوابي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكترا دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، دندانپزشكي،
چكيده: هدف: مطالعه حاضر به منظور تعيين آستانه چشايي مبتلايان به ديابت نسبت به چهار مزه اصلي انجام گرفت.
روش اجرا: در اين مطالعه حساسيت چشايي 96 فرد مبتلا به ديابت با 99 فرد سالم با تعيين آستانه چشايي ايشان نسبت به چهار مزه اصلي تعيين گرديد و از آموزن هاي من ويتني و اسپرمن و برنامه آماري SPSS13 جهت آناليز داده هاي جمع آوري شده استفاده شد.
نتايج: آستانه چشايي براي تمام مزه ها در مبتلايان به ديابت، مشابه افراد نرمال بدست آمد اما اختلاف معني داري بين دو گروه در درك مزه شيرين وجود داشت. (0.002= p)
نتيجه گيري: كاهش قدرت حس چشايي در رابطه با مزه شيرين در مبتلايان به ديابت مي تواند منجر به مصرف بيشتر قند و در نتيجه كاهش پروگنوز بيماري گردد.
كلمات كليدي: آستانه چشايي، ديابت