نفروپاتي ديابتي

نويسنده: حسين صالحي
استاد راهنما: محمد جواد زاهدي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1373/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده: بيماري فند، يكي از ناخوشيهاي دير پاي است كه در اثر آشفتگي كار سوخت وساز مواد قندي پديد مي آيد. در مورد شمار افراد گرفتار اين بيماري ، در ايران آمار دقيق در دست نيست. با اين همه با توجه به آمارهاي بين المللي و طبق اين آمارها اقارمي بين 4.5-3.5 درصد براي كل جمعيت گزارش شده است ، و حدس زده مي شود ، كه در كشور ما در حدود 2200000 نفر بيمار ديابتيك يا مستعد هستند ابتلا به بيماري قند وجود داشته باشد.
طي 20 سال پس از تشخيص بيماري قند وابسته به انسولين در 15 تا 20 % از بيماران سندرم نفروتيك و در 15-10% از آنان نارسايي كليوي بوجود مي آيد. براي پيشگيري از بروز اين عارضه اساسي بايد چشم براه پيشرفت هايي باشيم كه در آينده در زمينه اين عارضه بدست خواهد آمد. در ضمن در مان صحيح و مناسب بيماري قند مي تواند جريان پيشرفت نفروپاتي را كند نمايد. و درمان نارسايي كليوي توسط دياليز يا پيوند كليه روز بروز در حال پيشرفت است و بيش از پيش موثر واقع مي شود.
كلمات كليدي: