انفاركتوس ميوكارد در بيماران ديابتي

نويسنده: محمدرضا دهقاني فيروزآبادي
استاد راهنما: مسعود رستگار پناه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: