سرطان معده و شيوع آن در كرمان

نويسنده: امير رهنما
استاد راهنما: شهريار دبيري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: