تاثير سيگار كشيدن حاد بر قند خون ناشتاي مردان سيگاري غير ديابتيك

نويسنده: علي اكبر خواجويي
استاد راهنما: محسن جانقرباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1374/01/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: جهت تحقيق پيرامون اين مسئله كه آيا سيگار كشيدن حاد، موجب افزايش قند خون ناشتا مي شود يا خير؟ 202 نفر، مرد سيگاري غير ديابتيك با ميانگين سني (16) 41 سال مورد بررسي قرار گرفتند. تمامي اين افراد حداقل به مدت 10 ساعت قبل از نمونه گيري ناشتا بوده و از خوردن غذا و كشيدن سيگار خودداري كرده بودند. ابتدا ضمن توضيح هدف و نحوه انجام كار، يك نمونه خون از ناحيه قدام ساعد گرفته مي شود، سپس فرد مورد مطالعه اقدام به كشيدن يك نخ سيگار وينستون طبق عادت هميشگي خود نموده و در حدود 15 دقيقه بعد از اتمام سيگار كشيدن اقدام به گرفتن نمونه خون دوم مي شد. در هر دو مرحله، بلافاصله قند خون نمونه ها توسط يك دستگاه اتوآناليزر اندازه گيري و نتايج ثبت مي گرديد. جهت جلوگيري از تاثير عوامل مخدوش كننده از قبيل سن، جنس، سابقه خانوادگي ديابت، چاقي، ميزان فعاليت فيزيكي و يا مصرف الكل، در اين بررسي از روش مقايسه جفتي استفاده شد. نهايتاً پس از تجزيه و تحليل آماري كه با روش استاندارد آزمون T استودنت دو دامنه صورت گرفت نتيجه بدست آمده حاكي از اين بود كه بدنبال مصرف يك نخ سيگار ، قند خون به طور معني داري افزايش مي يابد. (ميزان 4.5 ±89.7 ميلي گرم در دسي ليتر قبل از كشيدن سيگار در مقاسه با 15.1 ± 91.1 ميلي گرم در دسي ليتر بعد از كشيدن سيگار، P<0.05) . در اين مطالعه همچنين مقايسه اي بين ميانگين قند خون قبل و بعد از كشيدن يك نخ سيگار و رابطه آن با عواملي مانند : تعداد سيگار مصرفي، مدت مصرف سيگار، نحوه كشيدن سيگار، ميزان دود فرو داده شده و نوع سيگار مصرفي مورد بررسي قرار گرفت كه در اين مورد نيز، علاوه بر اين كه اختلاف بدست آمده در مجموع هر يك از اين عوامل معني دار بود ، همچنين در زيرگروه هاي افرادي كه دود سيگار را كاملاً فرو مي دادند ، و افرادي كه كمتر يا برابر با 5 سال سابقه مصرف سيگار داشته اند، افرادي كه روزانه 11 الي 20 نخ سيگار مصرف مي كرده اند، افرادي كه از سيگار مالبرو و مونت كارلو استفاده مي كردند اختلاف بدست آمده، معني دار شد. (در مورد اول P<0.01 و در ساير زير گروه ها P<0.05) نتيجه كلي بدست آمده از اين بررسي، حاكي از اين است كه افزايش قند خون ناشتاي مشاهده شده از نظر تئوري ثانويه به استعمال دخانيات بوده و مي تواند ناشي از اثر مستقيم نيكوتين، مونواكسيد كربن و يا ساير عوامل موجود در دود سيگار باشد.
كلمات كليدي: