تعيين شيوع بيماي اسكلتي – عضلاني و Disability در 300 بيمار ديابتي در شهرستان كرمان

نويسنده: بهجت كلانتري، بتول نامجو
استاد راهنما: محمدرضا شكيبي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/07/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: به منظور تعيين شيوع عوارض اسكلتي عضلاني ديابت مراجعه كنندگان به كلينيك ديابت شهر كرمان در سال 76 تعداد 300 بيمار ديابتي از مجموع 1143 بيمار اين مركز از تاريخ لغايت 77.2.3 به صورت متوالي با استفاده از Copeord 77.1.16 مورد پرسشگري و سپس پرسشنامه معاينه باليني قرار گرفتند.
از مجموع اين بيماران 220 نفر (73.3%) مونث و 80 نفر (26.7%) مذكر بودند. حداقل سن افراد 4 سال و حداكثر 80 سال بود و متوسط سن افراد مورد بررسي 51 سال بود. 145 نفر (48.2%) افراد مبتلا به ضايعه دژنراتيو زانوها و 56 نفر (18.6%) مبتلا به آرتروز دستها بيمار Contracted Hand و 16 مورد (5.2%) بيمار مبتلا به Dupuytren contractions بودند. 3 (1%) مبتلا به وجود داشت. سندرم تونل كارپ در 63 نفر يا (21%) از بيماران وجود داشت. محدوديت هاي مالي شيوع استئوپني – استئوآرتروپاتي و DISH به دليل گزارش نمي شود.
ناتواني در انجام مراقبت هاي فردي در 14 نفر (4.6%) و عدم توان در انجام ساده ترين وظايف روزانه در 89 نفر يا 29.6 % مشاهده گرديد.
كلمات كليدي: Dupuytren contraction, Carpal tunnel syn, Degeneration joint, Disability, Diabetes, Contracted hand