بررسي ضايعه هاي ديابتي شبكيه (Diabetic Retinopathy) در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت كرمان

نويسنده: بيژن حسيني، سعيد سيد علي اكبر
استاد راهنما: مهدي ملك زاده
استاد مشاور: يدالله نيكيان
تاريخ دفاع: 1374/12/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: اين مطالعه بصورت مقطعي انجام شده كه به بررسي ارتباط بين ضايعه هاي ديابتي شبكيه (Diabetic Retinopathy) با جنس، سن، نوع ديابت، نوع درمان، طول مدت ديابت، شغل، تحصيلات و مصرف سيگار در 309 در بيمار ديابتي مراجع كننده به مركز ديابت كرمان از مرداد ماه 1374 لغايت بهمن ماه 1374 مي پردازد.
ابتدا 309 بيمار مراجعه كننده به مركز ديابت كرمان به طور اتفاقي انتخاب شدند و به آنها برگه مخصوص معايه چشمي داده شد كه اين بيماران توسط استاد گرامي جناب آقاي دكتر ملك زاده، معاينه شدند و ضايعات شبكيه آنها تقسيم بندي شد. سپس بقيه متغيرها از پرونده هاي بيماران استخراج گرديد و پس از تحزيه و تحليل آماري توسط نرم افزار كامپيوتري EPI-INFO-5 نتايج زير حاصل شد:
1- شيوع ضايعه هاي ديابتي شبكيه در جمعيت مورد مطالعه 28.1% مي باشد.
2- ضايعه هاي ديابتي شبكيه ارتباط معني دار آماري با جنس ندارد. در مطالعاتي كه توسط آقاي مارشال و همكارانش (7) صورت گرفته است نيز چنين نتيجه اي بدست آمده است.
3- ضايعه هاي ديابتي شبكيه با سن ارتباطي ندارد. در مطالعاتي كه توسط آقاي مارشال و همكارانش (7) صورت گرفته است نيز چنين نتيجه اي حاصل شده است.
4- ضايعه هاي ديابتي شبكيه به نوع ديابت ارتباطي ندارد.
5- شيوع ضايعه هاي ديابتي شبكيه در بيماراني كه انسولين دريافت مي كنند (48%) بيشتر از كساني كه قرص مصرف مي كنند (21.8%) مي باشد و رابطه معني داري در آماري بين نوع درمان و ضايعه هاي ديابيتي شبكيه وجود دارد (p<0.001).
6- بين سطح تحصيلات و ضايعه هاي ديابتي شبكيه رابطه معني دار آماري وجود دارد و در كساني كه سطح تحصيلات بالاتري دارند از شيوع كمتري برخوردار است. (p<0.05).
7- بين ضايعه هاي ديابتي شبكيه و مصرف سيگار رابطه معني دار آماري وجود ندارد.
8- بين طول مدت ديابت و ضايعه هاي ديابتي شبكيه رابطه معني دار آماري وجود دارد (p<0.00001) در مطالعاتي كه توسط آقاي مارشال و همكارانش صورت گرفت نيز نتيجه مشابهي حاصل شده است.
9- رابطه معني داري آماري بين شغل و ضايعه هاي ديابتي شبكيه وجود ندارد.
كلمات كليدي: