بررسي رابطه آمينوترانسفرازهاي سرم و ديابت قندي

نويسنده: سوسن حاجي پور
استاد راهنما: مهدي حياتبخش، محسن جانقرباني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/04/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي داخلي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده: از آنجا كه كبد نقش مهمي در حفظ هموستازكربوهيدارتها ، تنظيم گلوكز و كاهش انسولين بازي ميكند، موجب تعجب نيست كه ديابت هم بر روي عملكرد كبد تاثير داشته باشد. هدف از اين مطالعه تعيين اين موضوع است كه آيا بعد از در نظر گرفتن عوامل مخدوش كننده براي هر دو ديابت و افزايش ALT باز هم بين آن دو ارتباط معني داري وجود دارد يا نه؟ لذا، يك مطالعه مورد – شاهدي مبتني بر درمانگاه در ايران – كرمان انجام شد. فعاليت آلانين آمينوترانسفراز 200 (51 مرد و 149 زن) بيمار ديابتي 75-20 ساله (13.34±53.27) و 200 (70 مرد و 130 زن) بيمار غير ديابتي 75-20 ساله (14.43±49.04) اندازه گيري شد. بعد از تطبيق براي سن ، جنس، شاخص توده بدن، قند خون ناشتا، كلسترول و تري گليسيريد، ديابت با افزايش فعاليت ALT ارتباط معني داري نداشت. جنس مرد و سيگار كشيدن با افزايش ALT ارتباط داشت. در حالي كه شاخص توده بدن ، سن ، نوع درمان ديابت ، مدت ديابت و كنترل كوتاه مدت ديابت هيچگونه ارتباط معني داري با افزايش ALT نداشت. نتايج پيشنهاد مي كنند كه به نظر مي رسد ديابت و افزايش آمينوترانسفرازهاي سرم بعد از تطبيق براي فاكتورهاي شايع با هم ارتباط ندارند.
كلمات كليدي: