بررسي ده ساله كانسر معده در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر كرمان طي سالهاي 1376-1367

نويسنده: محمد رضا بيرجندي
استاد راهنما: بهرام پورسيدي
استاد مشاور: يدالله نيكيان
تاريخ دفاع: 1376/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: هدف از اين تحقيق بررسي ده ساله سرطان معده در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان هاي دانشگاهي شهر كرمان بين سال هاي 67 تا پايان 76 بود.
پرسشنامه اي با 25 متغيير جهت جمع آوري اطلاعات تهيه شد و اطلاعات بر اساس محتويات پرونده هاي موجود در بايگاني بيمارستاني و بخش پاتولوژي جمع آوري گرديد. از 170 پرونده اي كه در اين مطالعه بررسي شد 120 بيمار (70%) مرد و 50 بيمار (30%) زن بودند متوسط سن در مردان 59.75 سال با انحراف معيار 13.4 در زنان 57.4 سال با انحراف معيار 14.29 بود.
بيشترين موارد مربوط به شهرستان كرمان 53 مورد (31%) شايع ترين شكايت بيمار ناراحتي شكمي بود (90%).
از بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند 84.7% موارد تشخيص قبل از عمل و بعد از عمل يكسان بود.
در اين مطالعه 5 بيمار (2.9%) سابقه فاميلي مثبت داشتند.
شايع ترين ارگان درگير ناشي از متاستاز كبد بود. شايعترين نوع بدخيمي بر اساس تشخيص پاتولوژي آدنوكارسينوم (93درصد) بود. ساير موارد لنفوم (5.2%) ، ليوميوساركوم (1.2%) و لينيت پلاستيكا (0.6%) بودند.
كلمات كليدي: