بررسي اختلالات اسكلتي - عضلاني اندام فوقاني در بيماران ديابتي شهر كرمان

نويسنده: ليلا احسان
استاد راهنما: محمدرضا شكيبي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/10/01
مدرك: دكترا دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي مهندسي افضلي پور،
چكيده: بسياري از اختلالات اسكلتي عضلاني با ديابت همراهي نزديك دارند. اين اختلالات شامل ارتروپاتي هاي مخصوص در دست و شانه مي باشد.
جهت تعيين شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني اندام فوقاني در بيماران ديابتي 300 بيمار ديابتي در كرمان تحت ارزيابي قرار گرفتند. 220 بيمار زن و 80 نفر مرد بودند. ميانگين سني 14.3±51 سال داشتند. 42 نفر نوع 1 و 258 نفر نوع 2 بودند. متوسط طول مدت ديابت در اين بيماران 6.4±7 سال و متوسط BMI و Kg/m2 24.3±4 بود. 229 نفر از بيماران اختلالات اسكلتي عضلاني اندام فوقاني داشتند.
143 نفر پاراستزي دستها، 91 نفر پري آرتريت شانه، 76 نفر استئوآرترتي دست، 67 نفر CTS 23 نفر انقباض دوپريترن، 23 نفر فلسكورتنوسينوويت، 16 نفر اپي كنديليت، 4 نفر محدوديت حركت مفصلي و 1 نفر اسكلروداكتيلي داشتند. مدل آناليز رگرسيون لجستيك نشان داد كه نوع ديابت، تحصيلات، طول مدت بيماري و BMI عوامل خطر پيشگويي كننده اختلالات اسكلتي عضلاني در بيمارن ديابتي مي باشند.
كلمات كليدي: ديابت قندي، اختلالات اسكلتي عضلاني اندام فوقاني، انقباض دوپويترن، سندرم تونل مچ دست، محدوديت حركت مفاصل، پري آرتريت شانه، فلكسور تنوسينويت دست استئوآرتريت دست