درمان با انسولين در ديابت، كتواسيدوز و كماي هيپراسمولار

نويسنده: حميد خراساني فر
استاد راهنما: اردشير بني كريمي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي دكتراي تخصصي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، ،
چكيده:
كلمات كليدي: