ديابتيك كتواسيدوزيز

نويسنده: مهرزاد كهن پور
استاد راهنما:
استاد مشاور: رستگارپناه
تاريخ دفاع: 1370/12/30
مدرك: دكترh دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، ،
چكيده: (Diabetic Ketoacidosis (DKA يكي از شايعترين عوارض بيماران ديابتي مي باشد (خصوصا در بين IDDM). شيوع واقعي آن ناشناخته است، اما در يك مطالعه شيوع آن 13.4% در 1000 بيمار جوان ديابتيك تخمين زده شده است با وجود پيشرفت هائي كه در درمان اين بيماري صورت گرفته است هنوز به صورت يك بيماري كشنده با مورتاليتي 10-6% باقي مانده است در بچه هاي زير 10 سال اين بيماري علت مرگ 70% بيماران ديابتيك مي باشد.
مرگ مي تواند بعلت اختلالات مستقيم ناشي از كتواسيدوزيز، عوارض همراه با بيماري يا اختلالات ايجاد شده به علت درمان باشد از آن جايي كه در صد قابل توجهي از مرگ و مير در صورت درمان مناسب قابل پيشگيري است لذا شناخت و اطلاعات كامل در رابطه با پاتوژنز، اختلالات و درمان اين بيماري حياتي و لازم است.
كلمات كليدي: