سرطان مري

نويسنده: غلامعلي گدازنده
استاد راهنما: عليرضا ستوده نژاد
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، پزشكي،
چكيده: همه ساله تعداد زيادي از هموطنان، بدليل ابتلا به سرطان مري جان مي سپارند. كشور ما از جمله نواحي است كه اين بيماري از شيوع بسيار بالايي در آن برخوردار است. متاسفانه هنوز اطلاعات دقيقي از ميزان شيروع اتيولوژي و راه هاي بيماريابي، بخصوص در اين منطقه از دنيا وجود ندارد.
مطالبي كه پيش رو داريد جمع آوري تازه ترين يافته هاي علمي در مورد تشخيص و درمان اين بيماري است. بديهي است كه هدف اصلي از ارائه چنين مجموعه اي در نهايت كمك به درك بيشتر از اين بيماري و همگامي با آخرين پيشرفت هاي علمي دنيا در اين زمينه است. پر واضح است كه اين اولين اقدام بوده و رسيدن به هدف پيشگام بودن در عرصه پژوهش، تحقيقات را مطلبد.
كلمات كليدي: