ديابتيك كتواسيدوز

نويسنده: رضا اورنگ
استاد راهنما: مسعود رستگارپناه
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1370/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ کرمان، ،
چكيده: كتواسيدوز يكي از مهمترين و جدي ترين عوارض ديابت مليتوس است. آن علت 14% پذيرش بيمارستاني ديابتيكها و شايعترين علت پذيرش بيمارستاني ديابتيكهاي زير 20 سال شمرده مي شود. تقريباً 30-15 درصد همه حملات DKA در بيماران ديابتيك كه بيماريشان اخيراً و يا در حال حاضر تشخيص داده شده، روي مي دهد. به طور متوسط مورتاليتي آن در مراكز بزرگ پزشكي حدود 8-7% مي باشد. (ميزان آن كمتر از 1% تا بالاتر از 18.6% متغير است) ميزان مورتاليتي در افراد سالخورده افزايش نشان مي دهد و هيچگونه كاهش موتاليتي در اين 25 سال اخير انجام نگرفته است.
اداره كردن موفق DKA نيازمند شناخت فاكتورهاي تسريع كننده و پاتوفيزيولوژي اختلالات متابوليك اسيد و باز و مايعات و الكتروليتها در طي بيماري مي باشد.
همچنين بايد توجه داشت كه بيماران ديابتيك مستعد به تغيير در هوشياري به علت اختلالات هورموني و متابوليك مي باشند.
با توجه به برخورد روزانه ما در بخش اورژانس به اين بيماران و درمان ساده اما فوق العاده موثر بر آن شدم كه پايان نامه خود را در اين باب به رشته تحرير درآورم. در اين مقاله اين بيماري از جهات مختلف بررسي شده و در هر مبحث آن كوشش شده آمارهاي معتبري نيز ارائه شود.
در تهيه و تنظيم مطالب سعي شده از جديدترين كتب موجود استفاده شود.
كلمات كليدي: